Postępowania gospodarcze i spory administracyjne

Postępowania gospodarcze obejmują przede wszystkim dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, dla których właściwe są przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Spory administracyjne obejmują przede wszystkim prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi pierwszej i drugiej instancji a także przed sądami administracyjnymi.

Pozostałe spory i postępowania

Podejmujemy działania dostępne we wszystkich trybach przewidzianych przez odpowiednie przepisy dotyczące prowadzenia danego postępowania, w tym dochodzimy roszczeń w ramach tzw. e-sądu, co przy pewnej kategorii spraw jest postępowaniem dużo mniej sformalizowany, szybszym i zdecydowanie tańszym.

Świadczymy pomoc prawną także w wybranych innych obszarach prawa występując jako pełnomocnicy w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Przed rozpoczęciem współpracy dokładnie analizujemy czy dane zagadnienie, którego spór dotyczy znajduje się w obszarze naszych kompetencji. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie sporów gospodarczy przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw zwłaszcza tych, które nie posiadają wewnętrznych struktur prawnych.

Pozostałe postępowania | Usługi Kancelarii Prawnej RGN Legal Warszawa

Na co możesz liczyć
decydując się na
współpracę z nami?

 • całościowa i kompleksowa analiza i ocena stanu faktycznego
 • analiza ryzyka możliwych w sprawie rozstrzygnięć
 • przygotowanie pozwu lub odpowiedzi na pozew, wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, apelacji i innych pism procesowych
 • pomoc i udział w negocjacjach i mediacji
 • ocena zgromadzonych dowodów i dowodów możliwych do uzyskania
 • opracowanie prognozy kosztów postępowania
 • pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja na etapie postępowania sądowego we wszystkich instancjach

Jakich spraw się nie podejmujemy?

Nie prowadzimy spraw z zakresu prawa rodzinnego, upadłości konsumenckiej oraz postępowań dotyczących tzw. kredytów frankowych. Uważamy, że sprawy te wymagają zupełnie innych kompetencji niż te, którymi my dysponujemy. Co do zasady też, nie prowadzimy spraw odszkodowawczych chyba, że sprawa dotyczy naszego klienta lub ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W jakich sprawach gospodarczych występujemy?

 • wynikających ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
 • wynikających ze stosunku spółki oraz sprawa gospodarczych prowadzonych na bazie art. 291-300 i art. 479-490 Kodeksu spółek handlowych
 • z umów leasingu
 • przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej
  o czyny nieuczciwej konkurencji

Jakie postępowania administracyjne prowadzimy?

 • postępowania i spory administracyjne w obszarze nieruchomości i prawa budowlanego
 • postępowania dotyczące decyzji wydawanych przez ograny nadzorcze; w tym Państwową Inspekcję Pracy, służby sanitarne, UOKiK, UODO,
 • postępowania administracyjne i sądowo administracyjne rozstrzygające w indywidualnych prawach osób prawnych i przedsiębiorców
 • postępowań o udzielenie koncesji lub pozwolenia właściwego organu administracji publicznej

Prowadzone postępowania obejmują w głównej mierze wszelkie te zagadnienia, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W mniejszym zakresie zajmujemy się postępowaniami administracyjnymi, dotyczącymi spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Postępowania administracyjne obejmują także postępowania związane ze udzieleniem lub nieudzieleniem dotacji unijnych, a także w sprawach nakazujących zwrot udzielonej dotacji. W tym obszarze są także postępowania obejmujące wydanie przez organ decyzji o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zwrot udzielonej spółce dotacji.