Przestępstwa gospodarcze

Występujemy w sprawach określanych stosunkowo szeroką definicją przestępstw gospodarczych. Można się także spotkać z określeniem „white collar crimes” czyli przestępstwa białych kołnierzyków. Kategoria przestępstw gospodarczych w potocznym rozumieniu związana jest przede wszystkim z obrotem gospodarczym i obejmuje bardzo wiele przypadków przestępstw opisanych poza Kodeksem karnym także w innych ustawach.

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze wiążą się także bardzo często z samą funkcją pełnioną przez sprawców przestępstw gospodarczych tj. przedsiębiorców, członków zarządów czy rad nadzorczych.

Występujemy w sprawach karnych gospodarczych na każdym etapie postępowania. Świadczymy pomoc prawną jako obrońcy w postępowaniu karnym, pełnomocnicy pokrzywdzonych czy występujemy jako pełnomocnicy w czynnościach przesłuchania, zatrzymania lub posiedzenia aresztowanego.

RGN Legal - obsługa spraw w zakresie przestępstw gospodarczych

Obszar działań
w ramach spraw
dotyczących
przestępstw gospodarczych

 • Uczestniczymy w czynnościach przeszukania i kontroli związanej z ryzykiem prawno karnym

 • Pomagamy osobom zatrzymanym, którym prokurator postawił zarzuty
 • Świadczymy pomoc prawną jako pełnomocnicy pokrzywdzonych
 • Przygotowujemy procedury compliance minimalizujące ryzyka prawno karne osób zarządzających i kadry kierowniczej
 • Prowadzimy wewnętrzne postępowania wyjaśniające w organizacjach, w szczególności w związku z podejrzeniem korupcji, działania na szkodę spółki, przestępstw pracowniczych i innych
 • Przygotowujemy świadków do przesłuchania a podejrzanych do złożenia wyjaśnień
 • Występujemy jako obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
 • Pomagamy w sprawach inicjowanych prywatnym aktem oskarżenia
 • Prowadzimy szkolenia o tematyce prawno karnej i compliance dla instytucji oraz przedsiębiorców indywidualnych
 • Bronimy w sprawach karnych we wszystkich instancjach

W jakich sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi świadczymy pomoc prawną?

 • korupcje – art. 228 i 229 kodeksu karnego
 • płatna protekcja – art. 230 kodeksu karnego
 • oszustwo – art. 286 kodeksu karnego
 • przywłaszczenie mienia – art. 284 § 1 kodeksu karnego
 • sprzeniewierzenie mienia – art. 284 § 2 kodeksu karnego
 • oszustwo finansowe – art. 297 kodeksu karnego
 • fałszerstwo – art. 270 kodeksu karnego
 • nadużycie zaufania i działanie na szkodę spółki – art. 296 kodeksu karnego
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej -art. 258 kodeksu karnego
 • oszustwa kapitałowe – art. 311 kodeksu karnego
 • pranie brudnych pieniędzy – art. 299 kodeksu karnego
 • naruszenie praw pracowniczych – art. 218-221 kodeksu karnego
 • nieuczciwa konkurencja – w tym naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 23), karalne naśladownictwo (art. 26 rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie)
 • naruszenie praw autorskich – art. 115 prawa autorskiego
 • przywłaszczenie cudzego autorstwa – art. 303 prawa własności przemysłowej oraz pozostałe czyny karalne na gruncie prawa własności przemysłowej
 • naruszenie ochrony danych osobowych – art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych