Doradztwo i wsparcie dla spółek handlowych

Świadczymy pomoc prawną na rzecz spółek handlowych, a także na rzecz osób zajmujących określone funkcje w organach takich spółek. Bardzo często jesteśmy doradcami wewnętrznych działów prawnych w sprawach, którymi nie zajmują się oni na co dzień i w zakresie w jakim niezbędna jest wiedza i doświadczenie specjalistyczne.

Spółki prawa handlowego

Pracujemy z zarządami spółek handlowych w celu ochrony interesów spółki przed wszelkimi ryzykami prawnymi jakie mogą wiązać się z prowadzoną przez podmiot działalnością. W szczególności szczególną ochroną obejmujemy menedżerów i wyższą kadrę zarządzającą, w tym członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Wspieramy także wspólników i akcjonariuszy w indywidualnych sprawach związanych ze spółką.

Nasza specjalizacja
w zakresie obsługi
spółek prawa handlowego

 • sprawy o przestępstwa gospodarcze popełnione na szkodę spółki
 • postępowania podatkowe i postępowania przed urzędami podatkowymi i celno – skarbowymi
 • spory gospodarcze, w tym dochodzenie roszczeń od kontrahentów oraz obrona przed roszczeniami
 • przygotowywania wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, obsługa organów spółek, a także postępowania rejestrowe

 • sprawy i postępowania administracyjne, w tym postępowania związane z udzieleniem pozwolenia lub koncesji
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • prowadzenie postępowań „due diligence”
 • bieżąca obsługa prawna dostosowana do potrzeb podmiotu
 • postępowania prowadzone na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • postępowania w sprawie blokady środków finansowych na rachunkach firmy związane z podejrzeniem prania pieniędzy

 • opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulacji w celu minimalizacji ryzyk prawnych i zapewnienia zgodności – compliance
 • planowanie sukcesji i ochrona majątku
 • szkolenia z zakresu minimalizacji ryzyk prawnych
 • sporządzanie opinii prawny i analiz

Pomoc prawna dla członków organów zarządzających oraz kadry kierowniczej

 • postępowania dotyczące solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki i inne postępowania administracyjne związane z osobistą odpowiedzialnością menedżerów,
 • postępowania o orzeczenie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki,
 • sprawy związane z orzeczeniem zakazu prowadzania określonej działalności lub zajmowania określonych stanowisk,
 • postępowania sądowe związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce,
 • sprawy karne prowadzone na gruncie art. 296 kodeksu karnego związane z zarzutem niegospodarności i nadużycia zaufania,
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze lub przestępstwa karno skarbowe popełnione w związki ze sprawowaną funkcją,
 • doradztwo prawne w przypadku konfliktów pomiędzy organami spółek lub konfliktów pomiędzy udziałowcami,
 • postępowania administracyjne związane z orzeczeniem przez organ nadzorczy (np. KNF, UOKiK, GIIF) administracyjnej kary finansowej na członka zarządu.