Strona główna » Warto wiedzieć » Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Dostęp do danych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest w Polsce ogólnodostępny i bezpłatny.

Co to jest Rejestr Beneficjentów?

Ujawnianie i gromadzenia danych o beneficjentach rzeczywistych stało się w Polsce obowiązkowe na podstawie ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I choć przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wchodziły w życie na raty to w chwili obecnej spora grupa podmiotów i organizacji wskazanych wprost w CRBR musi zgłaszać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do tego rejestru a także dbać o to, aby dane te były aktualne. W przypadku zaniechania ujawnienia informacji lub braku aktualizacji danych grożą surowe kary.

Kto ma dostęp do danych ujawnionych w CRBR?

Zgodnie z ustawą rejestr jest jawny (art. 67 ustawy) a informacje w nim gromadzone są udostępniane za pomocą środków elektronicznych (art. 70 ustawy).  Informacje ujawnione w rejestrze obejmują dane osobowe osób, w dużym uproszczeniu, sprawujących kontrolę nad podmiotem wpisanym do rejestru. Innymi słowy mogą wywierać wpływać na ten podmiot i czerpać z niego korzyści. Obowiązek przyjęcia w prawie krajowym rozwiązań dotyczących rejestru został wprowadzony przepisami unijnymi tzw. 5 Dyrektywą AML, której zasadniczym celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Znając NIP podmiotu możemy bez żadnych przeszkód ustalić dane osobowe jego beneficjentów rzeczywistych. A posługując się uzyskanym w ten sposób numerem PESEL z łatwością ustalimy wszystkie powiązania tej osoby występujące w rejestrze. Przypomnieć należy, że Polska przyjęła rozwiązania dające niczym nieograniczonym dostęp do danych osobowych beneficjentów zasłaniając się potrzebą realizacji celów regulacji. W wielu krajach unijnych zastosowano jednak modele pośrednie ograniczające w różny sposób powszechny i nieskrępowany dostęp do zgromadzonych w rejestrze danych.

Czy dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostanie ograniczony?

Pod koniec listopada został opublikowany ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C-37/20 z dnia 22 listopada 2022r.) w sprawie publicznego dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych. Może on okazać się orzeczeniem przełomowym w kontekście obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do zgłaszania i aktualizowana informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Orzeczenie TSUE, którego skutki nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajowe, pociągnie jednak za sobą konieczność dostosowania przepisów dotyczących AML do nowej rzeczywistości. W opinii Trybunału powszechny i nieograniczony dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych narusza postanowienia Karty Praw Podstawowych łamiąc prawo do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych.

Zasadniczym argumentem przemawiającym za utworzeniem i funkcjonowaniem krajowych rejestrów beneficjentów rzeczywistych jest przeciwdziałanie i zwalczanie procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ma temu służyć nałożony na szereg podmiotów, pod groźbą nałożenia wysokiej kary finansowej, obowiązek identyfikacji i zgłaszania informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych do specjalnie w tym celu powołanego rejestru. Dane zgromadzone w rejestrze są powszechnie dostępne i udostępniane bezpłatnie.

Pamiętając o obowiązkach instytucji obowiązanych dotyczących konieczności identyfikacji beneficjentów rzeczywistych polegających także na sprawdzeniu i ustaleniu danych zgromadzonych w rejestrze wskazać trzeba, że zastosowanie ograniczeń co do sposobu dostępu do rejestru wygeneruje dodatkowe czynności do wykonania przez instytucje obowiązane w procesie nawiązywania relacji z klientem. Zdaniem TSUE jednak, konsekwencje dla osób, których dane zostały ujawnione w CRBR w związku z ich niewłaściwym wykorzystaniem nie mogą być usprawiedliwione potrzebą przeciwdziałania praniu pieniędzy. Właściwy w tej sprawie w moim przekonaniu kierunek rozstrzygnięcia Trybunału wymusi nieco bardziej ostrożne podejście do kwestii dostępu do danych osobowych zgromadzonych w rejestrze i sposobu ich wykorzystania.

Kancelaria została poproszona o skomentowanie tego wyroku na łamach Rzeczpospolitej.

W ramach praktyki compliance Kancelarii świadczymy kompleksowe usługi pomocy prawnej w związku z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obsługa prawna firm jaką oferujemy obejmuje także kwestie związane z problematyką blokady rachunków na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Pranie brudnych pieniędzy, Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Radca prawny – pomoc prawna

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w zakresie Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: