Strona główna » Warto wiedzieć » Jakie konsekwencje za jazdę pod wpływem?

Jakie konsekwencje za jazdę pod wpływem?

Spis treści

1. Jakie są konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu?2. Czy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?3. Ile wynosi stan nietrzeźwości w Polsce?4. Kiedy wykroczenie za jazdę po alkoholu?5. Stan po użyciu alkoholu – ile wynosi?6. Jaka kara za jazdę po pijanemu?7. Pomoc adwokata lub radcy prawnego8. Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata w sprawie o prowadzenie pojazdu po alkoholu
Jazda pod alkoholu

Jakie grożą konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wielu kierowców wciąż siada za kierownicą pod wpływem alkoholu. Jazda po alkoholu to duże niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg i samego sprawcy. Duża część ujawnionych wykroczeń i przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu dotyczy przypadków ujawnionych w godzinach porannych w ramach akcji „trzeźwy poranek”. Kierowcy, którzy spożywali alkohol wieczorem i rano siadają za kółkiem muszą szczególnie uważać. Może się bowiem okazać, że podczas rutynowej kontroli drogowej w organizmie nadal obecny będzie alkohol.
Prowadzenie samochodu lub innych pojazdów pod wpływem alkoholu może mieć bardzo duże konsekwencje dla sprawcy. W grę może wchodzić bardzo surowa odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku będąc pod wpływem alkoholu lub recydywę lub jazdę bez uprawnień.

Odpowiedzialność karna za jazdę pod wpływem alkoholu zależy od dwóch zasadniczych okoliczności. Po pierwsze od ujawnionego stężenia alkoholu w organizmie sprawcy. A po drugie, znacznie zaostrza się odpowiedzialność karna w przypadku wcześniejszego skazania za prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub była sprawcą innych przestępstw komunikacyjnych (art. 173 k.k., 174 k.k., 177 k.k. lub 355 § 2 k.k.). W takich przypadkach sprawca podlega każe pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W niektórych przypadkach, o których mowa w art. 42 § 3 i § 4 sąd ma obowiązek orzec dożywotni zakaz prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych.

Czy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jednak w przypadkach, gdy sprawca tego przestępstwa był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, grozi mu surowsza odpowiedzialność karna. W takich przypadkach podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat (art. 178a § 2 k.k.).

Art. 178a.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. (uchylony).
§ 3. (uchylony).
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ile wynosi stan nietrzeźwości w Polsce?

Odpowiedź na pytanie ile wynosi stan nietrzeźwości w Polsce znajdziemy w kodeksie karnym. Zgodnie art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kiedy wykroczenie za jazdę po alkoholu?

W zależności od ustalonego stężenia alkoholu czyn sprawcy może być uznany za wykroczenie. Oznacza to, że sprawca musi się liczyć z dolegliwościami jednak sąd będzie miał możliwość nieco łagodniej potraktować sprawcę wykroczenia niż w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń zabronione jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie „po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka” (art. 87 § 1 k.w.).

Art. 87.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Kiedy sprawca jest w stanie „po użyciu” popełnia wykroczenie, natomiast, gdy znajduje się „pod wpływem” przestępstwo. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. akt IV KK 666/21 przypomniał, że różnica sprowadza się do stopnia intoksykacji alkoholem lub środkiem odurzającym. Mówiąc inaczej ze stanem „po użyciu” mamy do czynienia w sytuacji, kiedy zakazana substancja jedynie znajduje się w organizmie, ale nie wywiera realnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Dlatego tak ważne jest prawidłowe ustalenie poziomu stężenia alkoholu. Pomoc radcy prawnego lub adwokata w sprawach o przestępstwa komunikacyjne w szczególności jazdę pod wpływem alkoholu jest bardzo ważna. Nawet drobne nieścisłości ujawnione przez radcę prawnego lub adwokata mogą zaważyć orzeczonej każe.

Stan po użyciu alkoholu – ile wynosi?

Kierowca będzie traktowany jako osoba w stanie po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. O takich a nie innych wartościach granicznych mówi ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 46.
1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2)obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
3.Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1)stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2)obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jaka kara za jazdę po pijanemu?

Z uwagi na to, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających) powszechnie uznawane jest za zjawisko naganne, które należy zwalczać, ustawodawca przewiduje surowe kary za prowadzenie samochody w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Wykroczenie – jazda po alkoholu jaka kara?

W przypadku wykroczenia, a więc sytuacji niższego stężenia alkoholu, kara jaka może być wymierzona za jazdę w stanie po użyciu alkoholu to grzywna nie niższa niż 2 500zł. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść aż 30 000zł. W przypadku uznania obwinionego winnym zarzuconych mu czynów sąd obligatoryjnie musi zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku wykroczenia orzeka się w miesiącach lub latach a okres zakazu prowadzenia pojazdów wynosi od 6 miesięcy do lat

Przestępstwo – jazda po alkoholu jaka kara?

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem, o którym mowa w art. 178 a k.k. czyli jazdy w stanie nietrzeźwości zagrożenie karą jest dużo surowsze. Do popełnienia przestępstwa dochodzi w chwili ujawnienia kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Nie ma znaczenia, że sprawca poruszał się prawidłowo po drodze a ujawnienie przestępstwa nastąpiło podczas rutynowej kontroli drogowej.

Zagrożenie karą w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości jest bardzo wysokie i realne. Sądy surowo karzą sprawców tych przestępstw. W przypadku zarzutu popełnienia przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu trzeba skorzystać z pomocy prawnej. Adwokat lub radca prawnych zajmujący się sprawami o kierowanie samochodem po alkoholu może pomóc zminimalizować grożące oskarżonemu konsekwencje.

W przypadku uznania oskarżonego winnym popełnienia przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd orzeka obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 10. Dla większości klientów, głównie z Warszawy bo z nimi, jako radca prawny mam kontakt w sprawach o prowadzenia samochodu po alkoholu, zakaz prowadzenia pojazdów jest najbardziej dolegliwą sankcją wymierzaną za przestępstwo z art. 178a k.k. Poza zakazem kierowania pojazdami mechanicznymi sprawca musi liczyć się także z obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000zł. Maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 60 000zł.

Wskazane powyżej instrumenty, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne to nie jedyne dolegliwości. Sąd wymierzając karę sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości może wymierzyć sprawcy grzywnę, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2.

Pomoc adwokata lub radcy prawnego w sprawie za jazdę pod wpływem alkoholu

Postępowanie w sprawie o jazdę po alkoholu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Przesądza o tym przede wszystkim fakt, że przecież co do zasady adwokat lub radca prawny nie jest obecny podczas samej kontroli drogowej i czynności, jeśli tak kontrola ujawnia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Jeśli jednak zdarzyło się tak, że zostałeś zatrzymany i stwierdzono obecność alkoholu we krwi to przede wszystkim żądaj dokładnego zaprotokołowania wszystkich czynności a także zwracaj uwagę na wszystkie czynności prowadzone przez funkcjonariuszu (godziny pomiarów, urządzenie pomiarowe, stan ustnika i czy otwarto opakowanie ustnika w obecności sprawcy, i wiele innych).

Po zakończonych czynnościach należy niezwłocznie skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem zajmującym się sprawami o jazdę po alkoholu. Może się okazać, że zwłaszcza w przypadku niedochowania warunków formalnych podczas zatrzymania, błędów w badaniach lub, co często się zdarza, wyników na granicy wykroczenia i przestępstwa radca prawny lub adwokat może skutecznie podjąć próbę minimalizacji odpowiedzialności sprawcy.

Jeśli szukasz pomocy prawnej radcy prawnego w Warszawie w sprawie związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu skontaktuj się ze mną niezwłocznie. Kancelaria w sprawie jazdy po alkoholu znajduje się w Warszawie Wawer.

Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu

Ustalając wynagrodzenie kancelarii w sprawach o prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bierzemy pod uwagę pięć zasadniczych kwestii;

  1. czy sprawca dopuścił się wykroczenia z art. 87 k.w. czy przestępstwa z art. 178a k.k.
  2. czy wynik badania alkomatem jest na granicy odpowiedzialności i są szanse na przyjęcie kwalifikacji prawnej jako wykroczenie
  3. uprzednia karalność sprawcy za przestępstwa komunikacyjne
  4. okoliczności sprawy mogące wpływać na możliwości zastosowania warunkowego umorzenia postępowania wobec sprawcy
  5. czy sprawca przyznaje się do winy i chce skorzystać z konsensualnych środków procesowych

Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego w naszej Kancelarii w sprawie o przestępstwo dotyczące jazdy pod wypływem alkoholu wynosi od 350,00 zł za godzinę pracy. W zależności od okoliczności sprawy wynagrodzenie Kancelarii w sprawach o przestępstwa i wykroczenia za jazdę po alkoholu może być ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe. Wskazane powyżej ceny mają charakter orientacyjny. Po szczegółowym zapoznaniu się z okolicznościami sprawy zasady ustalania wynagrodzenia ustalane są indywidualnie. Podane ceny wskazano w kwotach netto.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Jazda po alkoholu

Radca prawny – pomoc prawna

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być poważnym przestępstwem zagrożonym surową karą, w tym utratą prawa jazdy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: