Strona główna » Warto wiedzieć » Dobrowolne poddanie się karze – kiedy?

Dobrowolne poddanie się karze – kiedy?

Spis treści

1. Dobrowolne poddanie się karze – co to jest?2. Kiedy można skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?3. Dobrowolne poddanie się karze – przeczytaj zanim zgłosisz wniosek4. W jaki sposób poddać się karze?
Na czym polega dobrowolne poddanie się karze? | Porady kancelarii prawnej RGN Legal

Dobrowolne poddanie się karze – co to jest?

Dobrowolne poddanie się karze, mówiąc w największym skrócie polega na tym, że sąd skazuje oskarżonego na zaproponowaną przez niego karę uzgodnioną wcześniej z prokuratorem. Poza tym wyrok może objąć także środki karne, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego. W praktyce oznacza to oczywiście pełne przyznanie się do winy, a sam wyrok skazujący ma dokładnie takie same skutki, jakby zostało przeprowadzone pełne postępowanie dowodowe. Dlatego dobrowolne poddanie się karze to po prostu dużo szybszy sposób na wydanie wyroku skazującego.

Oczywiście nie oznacza to, że dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej może nastąpić w każdym przypadku. Konieczne jest spełnienie warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Wszędzie tam gdzie z uwagi na okoliczności sprawy oraz zgormadzony w sprawie materiał dowodowy wina i odpowiedzialność podejrzanego są jednoznaczne a sprawca przyznaje się do popełnienia czynu warto sięgnąć do konsensualnego sposobu zakończenia postępowania. Trzeba pamiętać, że adwokat lub radca prawny albo w skrócie prawnik od spraw karnych może pomóc wynegocjować (ustalić lub uzgodnić) akceptowalny przez prokuratora wymiar kary.

Kiedy można skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Przede wszystkim dobrowolne poddanie się karze może zostać zastosowane tylko wówczas, gdy oskarżonemu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nie wyższą niż 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie mogą budzić wątpliwości, a osiągnięcie celów postępowania karnego jest możliwe bez przeprowadzenia całości postępowania. Jednocześnie na takie rozwiązanie musi zgodzić się prokurator oraz pokrzywdzony.

Dobrowolne poddanie się karze prowadzi najczęściej do skrócenia samego postępowania oraz orzeczenie łagodniejszego wymiaru kary. W określonej sytuacji procesowej, chociażby przy ewidentnym sprawstwie i zamiarze może to być najlepsza strategii obrony. Dobrowolne poddanie się karze powinno zostać dokładnie przeanalizowane i rozpoznane. Uzgodnienie kar odbywa się z prokuratorem prowadzącym i nie może być wątpliwości że prokurator ten po złożeniu wyjaśnień przez podejrzanego oraz złożenia wniosku o DPK będzie popierał dobrowolne poddanie się karze w dalszej części postępowania. Radca prawny lub adwokat w sprawach karnych powinien zostać zaangażowany zawsze wtedy kiedy sprawca chce przyznać się do winy i skorzystać z konsensualnych trybów zakończenia postępowania.

W dużym uproszczeniu konsensualne metody zakończenia postępowania wymagają uzgodnienia z prokuratorem. Wydanie wyroku skazującego bez rozprawy jest instytucją wskazaną w art. 335 k.p.k.

Dobrowolne poddanie się karze – przeczytaj zanim zgłosisz wniosek

Przepisy art. 335 k.p.k. oraz art. 387 k.p.k regulują tak zwane konsensualne tryby zakończenia postępowania karnego. Różnie wydają się niewielkie jednak decydujące znaczenie ma moment złożenia samego wniosku oraz uprzednia konieczność porozumienia się z prokuratorem i pokrzywdzonym jeśli jest taki w sprawie.

Art. 335. [Skazanie bez rozprawy – wniosek]
§ 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Jak widzimy wyżej dobrowolne poddanie się karze, czyli skazanie bez rozprawy następuje na wniosek prokuratora, który załącza wniosek o skazanie bez rozprawy i wymierzenia oskarżonemu uzgodnionych z nim kar.

Art. 387. [Dobrowolne poddanie się karze]
§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.
§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. (uchylony).
§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 387 k.p.k. inny jest moment złożenia samego wniosku. Odbywa się to już w sądzie ale musi nastąpić przed zakończeniem przesłuchania ostatniego z oskarżonych. Zgłoszenie takie wniosku później będzie nieskuteczne.

W jaki sposób poddać się karze?

Konsensualne tryby zakończenia postępowania wymagają uzgodnienie wymiaru kary z prokuratorem. Powinno się to odbyć w ramach postępowania przygotowawczego i oznacza dla osoby podejrzanej, że z procesowego punktu widzenia, aby złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, podejrzany musi się przyznać. To jest istotna okoliczność.

Przyznanie się do winy w praktyce może nie być dla podejrzanego łatwe. Strategia postępowania powinna zostać szczegółowo omówiona i rozważona z obrońcą, adwokatem lub radcą prawnym. W pierwszej kolejności należy „wysondować” grunt oraz oczekiwania prokuratora. Warto, aby obrońca radca prawny lub adwokat wcześniej spotkał się z prokuratorem i omówił ewentualne warunki kary.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Dobrowolne poddanie się karze

Radca prawny – pomoc prawna

Dobrowolne poddanie się każe jest jedną z form szybkiego i konsensualnego zakończenia postępowania. W określonych okolicznościach uzależnionych od zgromadzonego materiału dowodowego może być jedyną opcją na minimalizację ryzyka i kosztów.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line. Usługi prawne w zakresie spraw karno skarbowych świadczone są na terenie całej Polski.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: