Strona główna » Warto wiedzieć » Zatrzymanie telefonu komórkowego

Zatrzymanie telefonu komórkowego

Wróć do listy

Spis treści

1. Czy telefon komórkowy może być dowodem w sprawie?2. Policja może zatrzymać telefon komórkowy

Z tego tekstu dowiesz się w jakich sytuacjach Policja może zatrzymać Twój telefon. Przeczytasz go w 3 minuty.

Czy policja może zatrzymać telefon? | Porady kancelarii prawnej RGN Legal

Każde postępowanie karne – zarówno na etapie przygotowawczym, jak i sądowym – polega przede wszystkim na podejmowaniu różnego rodzaju czynności dowodowych, których celem jest dokładne ustalenie przebiegu zdarzeń. Stąd kluczowe znaczenie w sprawach karnych mają przesłuchania świadków oraz zbieranie dowodów rzeczowych – w tym chociażby telefonu komórkowego należącego do podejrzanego o popełnienie przestępstwa bądź osób mogących posiadać wiedzę o sprawie. Nie ma wątpliwości, że dla organów ścigania to cenne źródło informacji – pozwalające chociażby odtworzyć wiele szczegółów z życia podejrzanego. Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, że takie czynności mogą być przeprowadzane w sposób dowolny. Czy więc Policja a może zatrzymać telefon, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Czy telefon komórkowy może być dowodem w sprawie?

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że właściwie nie ma wątpliwości, iż telefon komórkowy może być dowodem w sprawie karnej – także prowadzonej na etapie postępowania przygotowawczego, np. przez Policję. To z kolei oznacza, że czynność zatrzymania telefonu musi być prowadzona ściśle według przepisów Kodeksu postępowania karnego. Mówiąc inaczej organ prowadzący postępowanie – a więc Policja lub prokuratura – nie mogą dokonać tej czynności na dowolnych zasadach.

Z punktu widzenia obowiązującego prawa, kluczowe znaczenie w omawianej tu problematyce mają art. 217-236a wspomnianego już Kodeksu postępowania karnego, które regulują kwestię zatrzymania rzeczy oraz przeszukania. Trudno szczegółowo omawiać każdy z tych przepisów – tym bardziej, że regulują one skomplikowane zagadnienia – jednak kluczowe jest przypomnienie, że przepisy te dają zarówno policji, jak i innym uprawnionym organom prawo żądania wydania rzeczy mogącej stanowić dowód w sprawie. W tej grupie mieści się także telefon komórkowy.

Policja może zatrzymać telefon komórkowy

Jednak w praktyce kwestia ta budzi sporo wątpliwości – zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że w zatrzymanym telefonie komórkowym mogą znajdować się informacje prawnie chronione czy odnoszące się do prywatnej, a nawet intymnej sfery życia właściciela, jednocześnie w żaden sposób niezwiązane z prowadzonym postępowaniem. Dlatego warto, aby każdy właściciel telefonu komórkowego – w tym przede wszystkim podejrzany o popełnienie przestępstwa – pamiętał o prawach, które mu przysługują w takich sytuacjach.

Należy podkreślić, że zgodnie z polskim prawem nikt nie ma obowiązku dostarczać organom ścigania dowodów na swoją niekorzyść. W związku z tym podejrzany nie musi dobrowolnie przekazywać swojego telefonu. Jednak wówczas Policja bądź prokuratora mogą do zatrzymać – aczkolwiek stosownie do przywołanych powyżej przepisów Kodeksu postępowania karnego może do tego dojść tylko wówczas, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że telefon może stanowić dowód w sprawie. W przeciwnym razie zatrzymanie będzie miało charakter bezprawny.

Poza tym każdy, czyj telefon został zatrzymany ma prawo zwrócić się do sądu o kontrolę prawidłowości przeprowadzenia tej czynności. Zwłaszcza wówczas, gdy do zatrzymania telefonu doszło w wyniku przeszukania. Jeżeli okaże się, że czynność ta została przeprowadzona w sposób niezgodny z przepisami, właściciel nie tylko odzyska swój telefon, ale również ma prawo wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi. W każdym razie ocena, czy w danych okolicznościach zatrzymanie telefonu było uzasadnione zależy od indywidualnej analizy każdego przypadku. Warto więc po zatrzymaniu telefonu skorzystać z pomocy prawnika, który wskaże najlepsze środki ochrony praw właściciela komórki.

Udostępnij: