Strona główna » Warto wiedzieć » Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

1. Jakie podmioty mają obowiązek składać co roku sprawozdanie finansowe?2. Jakie są terminy na sporządzenie oraz złożenie sprawozdania finansowego? 3. Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?4. Kto odpowiada za niezłożenie sprawozdania finansowego w teminie?5. Jak złożyć sprawozdanie finansowe po terminie?6. Postępowanie przymuszające prowadzone przez KRS
Niezłożenie sprawozdania finansowego

Jakie podmioty mają co roku obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego ciąży na podmiotach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl ustawy o rachunkowości z uwagi na wysokość przychodów bądź status prawny. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podmiotach, które wybrały metodę ewidencjonowania przychodów i kosztów w formie ksiąg rachunkowych. Dotyczy on także osób fizycznych, które z uwagi na wysokość przychodów lub wybraną formę ich ewidencjonowania zobowiązane są do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przekazanie złożonych sprawozdań finansowych do organów podatkowych następuje w sposób automatyczny.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi swoje sprawozdanie finansowe:

  • złożyć do publikacji w MSiG – o ile podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania oraz
  • w każdym przypadku przekazać do Szefa KAS – w terminie do 1 sierpnia 2022 r.

Z kolei spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, w sytuacji w której ich przychody są mniejsze niż równowartość 2 milionów euro. W takiej sytuacji wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenie rocznego sprawozdania finansowego.

Jakie są terminy na sporządzenie oraz złożenie sprawozdania finansowego?

W sytuacji, w której rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym standardowy termin do którego należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe mija 31 marca, zaś na jego zatwierdzenie jest czas nie później niż do 30 czerwca. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w ostatnich latach powyższe terminy zostały przez ustawodawcę przedłużone odpowiednio o 3 miesiące i w bieżącym roku minęły odpowiednio 30 czerwca i 30 września.

Od 1 października 2018r sprawozdanie finansowe może być sporządzone jedynie w formie elektronicznej i przesłane tą drogą do KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Jeśli rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie powinno być złożone za pomocą systemu informatycznego KRS najpóźniej do 15 lipca. W tym roku powyższy termin został również przedłużony i należało takie sprawozdanie przesłać do 15 października.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych w określonych przez ustawodawcę terminach ma na celu zapewnienie, że zarówno interesy uczestników obrotu gospodarczego, jak i interesy fiskalne Skarby Państwa będą odpowiednio chronione. Sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych zostały opisane w ustawie o rachunkowości, kodeksie karnym skarbowym i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo w kodeksie postępowania cywilnego przewidziano możliwość nałożenia przez sąd rejestrowy grzywny w postępowaniu przymuszającym.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za niezłożenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z treścią art. 80b kodeksu karnego skarbowego niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym terminie organowi podatkowemu grozi odpowiedzialnością za wykroczenie skarbowe, za które może zostać nałożona grzywna w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2022 wynosi 3010 zł brutto , a w 2023 roku od 1 stycznia będzie wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca – 3600 zł.

Więcej o sposobie ustalenia wysokości grzywny przeczytasz TUTAJ.

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o rachunkowości

Zgodnie z art 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie może spotkać nas grzywna albo kara ograniczenia wolności.
Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, gdzie liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość jednej stawki dziennej – od 10 do 2000 zł.
Karę ograniczenia wolności sąd może wymierzyć w miesiącach i latach, przy czym najniższa kara to 1 miesiąc, a najwyższa 2 lata.

Kto odpowiada za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS ciąży na aktualnym zarządzie spółki ciąży. Zarząd spółki powinien podjąć wszelkie możliwe kroki aby po pierwsze w terminie sporządzić sprawozdanie finansowe, zwołać walne zgromadzenie wspólników a następnie w przewidzianych prawem terminach złożyć sprawozdanie finansowego do KRS. Poza karą grzywny trzeba pamiętać, że niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie może także skutkować orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazem zajmowania określonego stanowiska albo zakazem wykonywania określonego zawodu.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe po terminie?

Każdy podmiot zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego ma obowiązek złożyć go za pośrednictwem systemu KRS do właściwego urzędu skarbowego. Spółki prawa handlowego dokonują zgłoszenia sprawozdań finansowych za pomocą systemu informatycznego KRS. W przypadku gdy zajdzie taka syt

Postępowanie przymuszające prowadzone przez KRS

Niezłożenie sprawozdania finansowego uprawnia także sąd rejestrowy do wszczęcia tzw postępowania przymuszającego, polegającego na wezwaniu w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki do dopełnienia zaległego obowiązku. Po upływie powyższego terminu w celu przymuszenia do złożenia sprawozdania finansowego sąd może nałożyć na dany podmiot grzywnę w wysokości do 15.000 zł. W przypadku, w którym nałożenie pojedynczej grzywny nie wywoła zamierzonych skutków, sąd rejestrowy ma możliwość wielokrotnego ponawiania kary maksymalnie do kwoty jednego miliona złotych, co wynika wprost z art 1052 k.p.c.

Dlatego też warto działać szybko, gdyż w przypadku wykonania obowiązku polegającego na złożeniu sprawozdania finansowego, niezapłacone grzywny do tego czasu ulegają umorzeniu. W związku z czym warto pamiętać, że jeżeli na dany podmiot zostanie nałożona grzywna, która nie została jeszcze wyegzekwowana, to wywiązanie się z zaległego obowiązku skutkuje jej umorzeniem. Zaś w przypadku, w którym pomimo wezwania KRS, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Jak wynika z powyższych informacji, sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych mogą być daleko idące dla podmiotów obowiązanych do ich złożenia. Podkreślić także należy, że weryfikacja obowiązku składania sprawozdań finansowych staje się coraz bardziej powszechna, dlatego tym bardziej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika tj. radcy prawnego lub adwokata, który nie tylko wesprze i doradzi w procesie podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych, ale także wskaże na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Radca prawny Warszawa Wawer, Kancelaria prawna Warszawa Wawer, Pomoc prawna Warszawa Wawer, Adwokat Warszawa Wawer, Obsługa prawna firm Warszawa Wawer, Obsługa prawna spółek Warszawa Wawer, Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Radca prawny – pomoc prawna

Sprawy karne skarbowe obejmują przede wszystkim czyny związane z zapłatą danin publicznych głównie podatków. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe opisane są w Kodeksie karnym skarbowym.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w tym temacie, zapraszam do kontaktu. Spotkanie może się odbyć w Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie. Pomoc prawna może być świadczona także w formule on-line.

Sprawdź dane kontaktowe >>

Udostępnij: